Τίτλος έργου: εφαρμογή υποτιτλισμού για γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (smart glasses) για παρακολούθηση ζωντανών παραστάσεων Λογότυπο smart subs
Επιλογή γλώσσας
Το έργο Εταίροι Οργάνωση έργου Αποτελέσματα/Παραδοτέα Επικοινωνία
 
 

Το αναμενόμενο ερευνητικό αποτέλεσμα του προτεινόμενου έργου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων αλγορίθμων, οι οποίοι επιτυγχάνουν σε πραγματικό χρόνο τον αυτόματο χρονισμό προφορικής ομιλίας με κείμενο (υπότιτλοι). Οι αλγόριθμοι εξαγωγής ηχητικών χαρακτηριστικών και αναγνώρισης προτύπων για την αντιστοίχιση φωνής με κείμενο θα πρέπει, εκτός από το να είναι ακριβείς, να έχουν και μικρή υπολογιστική πολυπλοκότητα, αφού στο πλαίσιο του έργου η ανάλυση θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο σε ένα υπολογιστικό σύστημα καθημερινής χρήσης. Επιπλέον, η εφαρμογή παρουσίασης (συγχρονισμένων) υποτίτλων σε συσκευές smart glasses θα αποτελέσει ένα σημαντικό παραδοτέο του έργου, καθώς η υιοθετημένη αρχιτεκτονική θα μπορούσε να γενικευθεί σε οποιονδήποτε τύπο δεδομένων σε μελλοντικές υλοποιήσεις (π.χ. μουσική, συνέδρια κ.ά.).

Η εφαρμογή απευθύνεται σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (ΑμεΑ) και ειδικότερα, σε άτομα με προβλήματα ακοής (κώφωση/ βαρηκοΐα/ πρεσβυακουσία) και στοχεύει στην ευρύτερη και ποιοτικότερη ενσωμάτωσή τους στις πολιτιστικές δραστηριότητες. Υπηρεσίες προσβασιμότητας όπως ο υποτιτλισμός, προβλέπονται από τη σχετική κοινοτική οδηγία 2010/13/ΕΕ που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο από το 2011 (ΦΕΚ 190/Α/05-11-2011, Προεδρικό Διάταγμα 109/2011) ή και πρόσφατα (Ν. 4488/2017, άρθρο 67, παρ. 2), αλλά δεν βρίσκουν συστηματική εφαρμογή στην Ελλάδα. Τα ποσοστά των κωφών και βαρήκοων είναι υψηλά στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πάνω από το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 466 εκατομμύρια άνθρωποι παρουσιάζουν απώλεια ακοής (disabling hearing loss). Επίσης, ένας στους τρεις ανθρώπους άνω των 65 ετών επηρεάζεται από απώλεια ακοής (disabling hearing loss). Σύμφωνα με την αναφορά των Ηνωμένων Εθνών (World Population Prospects: the 2017 Revision) σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου εμφανίζουν αύξηση στον αριθμό και την αναλογία ατόμων μεγάλης ηλικίας - δηλαδή άνω των 60 ετών όπως ορίζεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός ατόμων άνω των 60 ετών αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2050, και να αυξηθεί από 962 εκατομμύρια παγκοσμίως το 2017, στα 2.1 δισεκατομμύρια έως το 2050. Η τάση αυτή αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές αλλαγές του 21ου αιώνα, με συνέπειες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Τα άτομα αυτά θεωρείται όλο και περισσότερο ότι μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και για τον λόγο αυτό πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να τους επιτραπεί να συνεχίσουν να είναι ενεργοί.

Στη χώρα μας, αν και δεν έχουμε στατιστικά δεδομένα, τα ποσοστά ατόμων με προβλήματα ακοής πρέπει να είναι παρόμοια. Η πλειοψηφία αυτών είναι άτομα που μιλούν και χρησιμοποιούν τη χειλεανάγνωση ως μέσο επικοινωνίας με τον συνομιλητή τους. Τα ποσοστά των ατόμων που χάνουν την ακοή τους σε νεαρή ή μεγαλύτερη ηλικία από ατύχημα, ασθένεια ή λήψη ωτοτοξικών φαρμάκων είναι παγκοσμίως τριπλάσια των ποσοστών των εκ γενετής κωφών. Η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα σε προφορικό και γραπτό λόγο και επικοινωνούν μέσω της χειλεανάγνωσης. Ακόμη η νέα γενιά των Κωφών/βαρήκοων που γνωρίζουν την Νοηματική γλώσσα είναι δίγλωσσοι και χρησιμοποιούν εκτός από την Νοηματική και τον προφορικό/γραπτό ελληνικό λόγο. Σε πρακτικό επίπεδο ο υποτιτλισμός καλύπτει την πλειοψηφία των ατόμων με προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι και άτομα με πρεσβυακουσία). Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως και στοχεύει στην ολοκληρωμένη προσβασιμότητα σε δράσεις που πραγματοποιούνται σε ζωντανό χρόνο, χωρίς πρακτικά εμπόδια και περιορισμούς και κατ’ επέκταση στην προώθηση της συμμετοχικότητας αυτής της ομάδας πολιτών στην κοινωνία.

Αυτός ο καινοτόμος τρόπος παροχής υποτίτλων αποκτά μια επιπλέον σημαντική εφαρμογή σε μια χώρα με πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα και μεγάλη τουριστική βιομηχανία, όπως η Ελλάδα. Η δυνατότητα της αυτόματης παροχής υποτίτλων σε διάφορες γλώσσες θα αυξήσει το παρεχόμενο πολιτιστικό προϊόν αλλά και θα δημιουργήσει υπεραξία διευρύνοντας κατά πολύ την αγορά αφού πλέον θα είναι προσβάσιμο από μεγαλύτερο κοινό. Ο πολιτιστικός τουρισμός, που περιλαμβάνει κυρίως τον τουρισμό σε αστικές περιοχές, ιδιαίτερα σε μεγάλες ιστορικές πόλεις και στις πολιτιστικές εγκαταστάσεις, όπως μουσεία και θέατρα, γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στον κόσμο και η αναφορά του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επισήμανε πόσο ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να συνδράμει στην Περιφερειακή ανάπτυξη σε ποικίλες περιοχές ανά τον κόσμο [OECD (2009) The Impact of Culture on Tourism. OECD, Paris].

Η εφαρμογή αυτή προτείνει λύση σε μια χρόνια ανάγκη όλων των εμπλεκόμενων στον τουρισμό φορέων, κρατικών και ιδιωτικών, που είναι η διεύρυνση αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση του πολιτιστικού περιεχομένου που απευθύνεται σε τουρίστες, με σκοπό την αύξηση της μέσης παραμονής τους στη χώρα. Επίσης, η δυνατότητα της ταυτόχρονης παροχής υποτίτλων σε διάφορες γλώσσες σε ζωντανή παράσταση μέσω smart glasses, δεν είναι εφικτή σε κανέναν πολιτιστικό φορέα ή δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μόνο πρόσφατα αναπτύχθηκε κάτι ανάλογο στο National Theatre of London. Πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη εφαρμογή, που βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο διεθνώς, πράγμα που την καθιστά καινοτόμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στην Ελλάδα ελάχιστοι φορείς προσφέρουν υπέρτιτλους έως τώρα σε μερικές εκ των παραστάσεών τους, κυρίως στην αγγλική γλώσσα, με αποτέλεσμα το πολιτιστικό προϊόν και κυρίως το θέατρο να είναι περιορισμένο και προσβάσιμο μόνο σε μικρό μέρος του συνόλου των τουριστών και γενικότερα του αλλόγλωσσου κοινού και πάντα με τους περιορισμούς στην απρόσκοπτη παρακολούθηση που επιβάλλουν τα υπάρχοντα συστήματα παροχής υποτίτλων


Το έργο έχει οργανωθεί στα έξης Πακέτα Εργασίας, ως ακολούθως:

Π1.1 Αναφορές προδιαγραφών αρχιτεκτονικής και διεπαφών
Περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήματος και των προδιαγραφών σε λογισμικό/υλικό, καθώς και των αντίστοιχων περιορισμών. Προδιαγραφές των διεπαφών και της οπτικοποίησης των υποτίτλων βάσει της συνεργασίας με το ΚΕΤ.

Π1.2 Προδιαγραφές πιλότου
Περιγραφή των σεναρίων χρήσης καθώς και περιγραφή των προφίλ των επιλεγμένων χρηστών (θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τον υπεργολάβο).

Π2.1 Σενάρια Μετάφραση/ Αντιστοίχιση
Θα παραδοθούν τα κείμενα των σεναρίων και η μετάφρασή τους στις αντίστοιχες γλώσσες με την κατάλληλη αντιστοίχιση σε διαμόρφωση επιπέδου αρχείων.

Π2.2 Προδιαγραφές βάσεων δεδομένων
Θα παραδοθεί ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική των βάσεων δεδομένων.

Π2.3 Βάσεις δεδομένων περιεχομένου
Οργάνωση των υποτίτλων, των μεταδεδομένων τους και της πληροφορίας αντιστοίχισης σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων.

Π3.1 1η έκδοση αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης ηχητικού σήματος σε πολυγλωσσικό σενάριο
Η 1η έκδοση των μεθοδολογιών αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης θα περιλαμβάνει την τελική αναπαράσταση ηχητικού περιεχομένου, καθώς και την 1η έκδοση της αντιστοίχισης και της ανάλυσης προσωδιακών χαρακτηριστικών, η οποία θα βασίζεται μόνο σε χρονοσειρές.

Π3.2 Τελική έκδοση αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης ηχητικού σήματος σε σενάριο και εξαγωγής προσωδιακών χαρακτηριστικών
Η 2η έκδοση των μεθοδολογιών αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης θα περιλαμβάνει την τελική έκδοση του αλγοριθμικού συνόλου της αντιστοίχισης και της ανάλυσης προσωδιακών χαρακτηριστικών.

Π4.1 Διεπαφές
Σχεδίαση του γραφικού περιβάλλοντος των διεπαφών και του τρόπου οπτικοποίησης των υποτίτλων. Σε συνεργασία με την ΕΕ.1.2.

Π4.2 1η έκδοση υλοποιημένου συστήματος
Η 1η έκδοση του συστήματος θα υλοποιεί μια αρχική προβολή υποτίτλων με αντιστοίχιση, η οποία θα βασίζεται μόνο σε απλά ηχητικά χαρακτηριστικά.

Π4.3 Τελική έκδοση υλοποιημένου συστήματος
Η τελική έκδοση του συστήματος θα ενσωματώνει και πιο περίπλοκες διαδικασίες αντιστοίχισης, βελτιστοποιώντας την τελική απόδοση.

Π5.1 Σχέδιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Δοκιμών
Αναλυτικό σχέδιο πιλοτικών δοκιμών με καθορισμό χώρων διενέργειάς τους και δεικτών αξιολόγησης και κριτηρίων επιτυχίας τους.

Π5.2 Eρωτηματολόγια για την ποιοτική αξιολόγηση του πιλότου
Δομημένα Ερωτηματολόγια, μετά την πιλοτική δοκιμή της εφαρμογής και μετά την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της εκτεταμένης αναφοράς της πιλοτικής υλοποίησης.

Π5.3 Παράδοση αναφοράς μετά την πιλοτική δοκιμή της εφαρμογής
Εκτεταμένη αναφορά της πιλοτικής υλοποίησης της εφαρμογής σε δύο φάσεις. Μετά την πιλοτική υλοποίηση και μετά την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της πρώτης ποιοτικής αξιολόγησης.

Π5.4 Ανάλυση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Στρατηγικής Εκμετάλλευσης
Δημιουργία συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου εκμετάλλευσης.

 
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
 
Οι εταίροι

 


W3C WCAG 2.0
Αρχική σελίδα: Το έργο Εξωτερικός σύνδεσμος: Θόλος Εξωτερικός σύνδεσμος: ΘέατρονΕξωτερικός σύνδεσμος: Θέατρον Εξωτερικός σύνδεσμος: Θόλος Εταίρος: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Εταίρος: Δημόκριτος Εταίρος: Hypertech